Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Som privatperson ska du kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vasa Värme utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vill härmed förtydliga hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi vill informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter som kund hos Vasa Värme samt när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på att Vasa värme vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats. Du kan också ladda ned och läsa hela vår integritetspolicy

Ansvar

Vasa Värme Holding AB och deras dotterbolag är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Har du frågor gällande hur Vasa Värme arbetar med behandling av personuppgifter finner du Vasa värmes kontaktuppgifter nedan.

Vasa Värme Holding AB 
Box 3067, 10361 Stockholm 
E-post: info@vasavarme.se 
Tel: 020-802800

Bakgrund

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vasa Värme inhämtar ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om dina personuppgifter som finns lagrade hos oss.  Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida.
Vasa Värme använder sig av så kallade ”cookies” på vår webplats för att förbättra användarupplevelsen. För att läsa mer om ”cookies” klicka här: Cookies

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna beskrivning.