Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme bygger fjärrvärme tillsammans med Ekerö kommun

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 beslöt Ekerö Kommun att anta Vasa Värmes anbud för att anlägga ett helt nytt fjärrvärmesystem.

Avtal kommer att undertecknas mellan parterna i december 2018. Enligt avtalet kommer ett gemensamt fjärrvärmebolag att bildas där Vasa Värme Holding AB äger 65 procent och Ekerö Kommun 35 procent. 

Investeringen i produktionsanläggning och distributionsnät uppgår till cirka 65 mkr under de närmaste åren. Cirka 30 mkr avses täckas av beviljat stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”.

Avtalet gäller till och med 2032.

”Det är med stor glädje som vi har mottagit beskedet från Ekerö Kommun” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme Holding AB och fortsätter: ”Vi vill växa tillsammans med Ekerö Kommun och ser fram emot att utveckla den lokala energiförsörjningen. Vårt gemensamma fokus är hållbar utveckling och attraktiva erbjudanden till kunderna.”

I juli 2018 blev Vasa Värme och andra intressenter inbjudna att lämna anbud för att projektera, bygga och driva ett helt nytt fjärrvärmesystem i Ekerö Centrum.  Anbudet inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder. Även andra fastighetsägare i och kring Ekerö centrum kommer att erbjudas anslutning. 

Med start 2019 kommer ett helt nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk att anläggas i Brygga industriområde. Anläggningen dimensioneras för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum. Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år.

Parallellt kommer ett nytt fjärrvärmenät att anläggas.  Fjärrvärmesystemet kommer att stå klart lagom till att eldningssäsongen hösten 2020. 

Alla fastighetsägare i området kommer att erbjudas anslutning till attraktiva priser. En lokal informationskampanj startar så snart alla formaliteter är klara, preliminärt vintern/våren 2019.

Pressmeddelande (PDF)

04 Dec 2018 Nyheter