Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Information om ny fjärrvärmeanläggning i Kalix

Vasa Värme Kalix AB ansöker om tillstånd enligt Miljöbalkens 9 kap. för uppförande av ny fjärrvärmeanläggning i Kalix. Med anledning av ansökan genomförs samråd enligt Miljöbalkens 6 kap.

Nedan finner du länk till det samrådsunderlag som tagits fram. Synpunkter på ansökan och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kan skickas skriftligen till:
Vasa Värme Kalix AB, Henrik Rosengren, Drottninggatan 50, 591 27 Motala, eller mail henrik.rosengren@vasavarme.se

Eventuella synpunkter skall vara bolaget tillhanda senast 2019-06-03.

Samrådsunderlag (pdf)


Bakgrund

Vasa Värme Kalix AB:s basproduktion består idag av två biobränsleeldade pannor från 1984 respektive 1996. Pannan från 1984 har de senaste åren orsakat höga underhållskostnader och lägre tillgänglighet och behöver inom de närmaste åren ersättas med ny panna. Vasa Värme Kalix ansöker nu om tillstånd för uppförande av ny samförbränningspanna om 14 MW i direkt anslutning till befintlig fjärrvärmeanläggning på Myrskatavägen 1 i utkanten av Kalix.

Syftet är att säkra fjärrvärmeleveranserna med en ny baslastenhet samt att utöka bränsleflexibiliteten. I samförbränningspannan kommer främst Returträ RT2, inkluderande bygg- och rivningsavfall, att förbrännas. RT2 kommer att blandas med fuktiga biobränslen. Mellanlagring av bränslet kommer att ske på anläggningen. Anläggningen ligger i anslutning till övrig industriell verksamhet och i utkanten av tätorten.

Miljökonsekvenserna, till följd av planerad verksamhet, bedöms huvudsakligen bestå i utsläpp till luft, transporter samt utsläpp av rökgaskondensat till dagvattennätet. I den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas kommer de eventuella effekter som fjärrvärmeanläggningen kan medföra på människor, djur, klimat, mark, vatten och luft att beskrivas. Erforderliga skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att anläggningens påverkan på miljö- och naturvärden blir så liten som möjligt.

17 Maj 2019 Nyheter