Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Miljön

Vår påverkan på miljön är liten och begränsad till den nära omgivningen. Via våra skorstenar släpper vi ut rökgaserna från förbränning av biobränslen. Rökgaserna innehåller främst vattenånga, oförbränd luft och koldioxid, men även små mängder partiklar och kväveoxider. Svavelutsläppen är idag mycket små och kommer ifrån biobränslet och de små mängder olja som förbränns. Oljan är idag nästintill svavelfri. I rökgaserna finns även små mängder kolväten.

På våra anläggningar finns utrustning som avskiljer aska och sot samt reducerar kväveoxiderna (NOx). Tillåtna utsläpp har fastställts i samband med att vi fick tillstånd till respektive verksamhet. Från våra biobränslelager släpper vi även ut terpener som bildas i de naturliga nedbrytningsprocesserna. Detta uppfattas som att det ”luktar skog” i den nära omgivningen – ibland kan lukten bli stark.

Allt avloppsvatten förs till de kommunala avloppsreningsnäten. Regnvatten samlas upp och förs till de kommunala dagvattennäten eller renas från biobränslerester innan de släpps ut i närliggande recipienter. Allt vårt avfall samlas in på anläggningarna och källsorteras för återvinning, nyttiggörande, energiåtervinning eller deposition.

Vi använder få kemikalier i vår verksamhet.

Det här har vi gjort

Sedan starten 2014 har vi genomfört försök kring hur vi kan minska NOx-utsläppen från våra pannor i Kalix. Dels genom förbränningstekniska åtgärder, dels genom att injektera urea eller ammoniak. Detta har lett till att vi kunnat minska våra totala utsläpp över hela perioden.

NOx-utsläppen kan variera från år till år beroende dels på hur mycket vi producerar, dels på hur högt vi belastar våra pannor. Vi hög belastning ökar NOx-utsläppen som direkt följd av förhöjd förbränningstemperatur. Genom att använda våra ackumulatortankar, kan vi producera över hela dygnet och slipper därmed belasta pannorna alltför hårt när det är lite kallare. När det är riktigt kallt är det en avvägning mellan att få förhöjda NOx-utsläpp eller starta upp de olje-eldade pannorna. Vi undviker alltid att använda olje-pannorna så långt det går.

Under 2019 återanvändes 96 procent av askan från förbränning. Resten lämnades till deponi.

Det här gör vi

I Kalix projekterar vi för en ny biobränslepanna som när den tas i drift 2021 kommer att möjliggöra lägre NOx-utsläpp. Man vet idag bättre hur man ska utforma pannorna för att begränsa NOx-bildningen. Huvuddelen NOx kommer från en reaktion mellan förbränningsluftens syrgas och kvävgas. Den nya pannan har högre kapacitet än den äldre biobränslepanna som kommer att tas ut drift. Detta innebär att den nya pannan inte kommer att behöva köras lika hårt, detta minskar utsläppen av NOx ytterligare.

Även i Edsbyn projekterar vi för en helt ny biobränslepanna som även denna kommer att möjliggöra lägre NOx-utsläpp. Investeringsbeslut förväntas 2020. Även de nya pannor som vi uppför på Ekerö kommer att ha låga NOx-utsläpp.

Vår inställning

Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare minska vår påverkan på miljön. Vi nöjer oss inte med att redan ha kommit långt. Det finns alltid ytterligare något vi kan och bör göra.

Genom att begränsa risker och jobba med beredskapsplaner vill vi säkerställa ett olyckor inte sker och att vi ska veta hur vi agerar om de trots allt skulle ske. Det bästa sättet att begränsa miljöeffekterna av en olycka, är att veta hur man ska agera.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet