Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Fjärrvärme för miljöns skull

Vår fjärrvärme är klimatsmart och miljövänlig. Huvuddelen av produktionen kommer från förnybar biomassa. Vi investerar kontinuerligt i våra anläggningar för att ytterligare minska användandet av fossila bränslen. Fjärrvärmen har också den fördelen att den kan produceras av resurser som annars skulle gå förlorade. 

Den svenska energiförsörjningen har tack vare den utbyggda fjärrvärmen låga utsläpp av växthusgaser och låg påverkan på närmiljön. Svenska städer är bland de renaste i världen, utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har successivt minskat i takt med att fjärrvärmen byggts ut. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Allt mer av den svenska fjärrvärmen produceras genom att så kallad spillenergi tillvaratas. Exempel på spillenergi är den värme som blir över när el produceras i förbränningsanläggningar samt spillvärme från industriprocesser. Sedan 1980-talet har energi som tas tillvara ur avfall och skogsrester (som toppar och grenar) samt annat biobränsle årligen ökat. Utan utbyggd fjärrvärme hade en stor del av denna spillvärme gått till spillo.

Vi kan aldrig bedriva verksamheten helt utan miljöpåverkan. Men vi kan hålla miljöpåverkan på en rimligt låg nivå genom att välja rätt tekniker och hålla våra anläggningar i bra skick. Tack vare att fjärrvärmen produceras i stora anläggningar med effektiv förbränning och rening, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om varje hushåll haft sin egen uppvärmning.

Lokala miljövärden

Energiföretagen redovisar löpande fjärrvärmens miljövärden. Du kan också ta del av hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Här kan du se fjärrvärmens lokala miljövärden

Hållbarhet i fokus

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Läs om hur vi jobbar inom följande tre områden:

Miljön
Klimatet
Lokal partner