Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljövänligt, tryggt och enkelt system för uppvärmning. Vår värme produceras huvudsakligen med lokalt biobränsle.

Välbeprövad teknik

Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Störst är fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus som till 90 procent värms upp med fjärrvärme. Även större lokaler och kontorsutrymmen värms till stor del upp med fjärrvärme. På många platser ansluter man också enfamiljshus till fjärrvärmen när helt nya bostadsområden utvecklas.

Fjärrvärme är en väl beprövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Idag pratar man till exempel mycket om fjärde generationens fjärrvärme, som innebär att man har lägre temperaturer i systemet.

Prisvärt

Fjärrvärme är både en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig investering. Eftersom värmen produceras i ett centralt värmeverk blir produktionen effektiv, vilket bidrar till att kostnaden kan hållas nere.  

Vasa Värmes fjärrvärmepriser har sedan starten legat under medelpriset på fjärrvärme i Sverige och ända sedan starten har våra prisökningar varit lägre än eller i samma nivå som konsumentprisindex, KPI. Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är även beroende av flera faktorer som konjunktur och bränslepriser. Vi strävar efter att ha en långsiktigt stabil prisutveckling och ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med alternativen till fjärrvärme. Vi justerar årligen för att ge våra kunder en förutsägbar prisutveckling.

Bra för miljön

Vasa Värmes fjärrvärmeproduktion baseras till drygt 98 procent biobränsle, varav 90 procent på lokalt upphandlat. Den värme vi producerar kommer från ditt närområde. Våra anläggningar har mycket liten påverkan på klimatet och den minskar i takt med att vi investerar i nyare och effektivare anläggningar. 

Fjärrvärmen utnyttjar i allt större utsträckning resurser som annars skulle gå till spillo. Det kan vara rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin eller hushållsavfall. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva.

Enkelt och underhållsfritt

För dig som kund är fjärrvärme tryggt och enkel. Fjärrvärmecentralen i ditt hem varken luktar eller låter, den tar liten plats och behöver sällan tillsyn. Fjärrvärme ger en jämn och behaglig inomhusvärme.  Du har dessutom i det närmaste obegränsad tillgång på varmvatten. 

Fjärrvärmen sköter sig själv - och du kan ägna din tid åt annat. Det kan inte bli bättre!

Visste du att...

  • Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. 

  • Det finns fjärrvärmesystem i åtminstone 270 av landets 290 kommuner.

  • Den samlade längden på ledningarna i svenska fjärrvärmenät är 24 000 kilometer

  • Idag produceras mer än 55 TWh fjärrvärme i Sverige under ett normalår. Detta är en ökning med mer än 50 procent sedan 1980.